Advisory Board

Curriculum Committee

ROAN, JIN-SHYANG
Professor
SUN, CHIA-HUNG
Professor
CHIU, YUNG-HO
Distinguished Professor
KAO, LI-HAN
Associate Professor
HSIEH,YUNG-MING
Professor
SHANG, RONG-AN
Distinguished Professor
LIANG, SHUH
Associate Professor
HUANG, PAO-YU
Professor
CHAN, FANG-SHU
Associate Professor
CHIAO, CHIH-HUA
Professor
LIU, YI-HUNG
Assistant Professor
CHU, HUI-CHUN
Distinguished Professor
JAN, CHYAN-LONG
Professor
LIU, CHUNG-TZER
Professor
SHEN, DA-BAI
Professor
HU, KAI-CHIEH
Distinguished Professor

Faculty Evaluation Committee

ROAN, JIN-SHYANG
Professor
SUN, CHIA-HUNG
Professor
CHIU, YUNG-HO
Distinguished Professor
KAO, LI-HAN
Associate Professor
SU, YU-HUI
Distinguished Professor
HU, KAI-CHIEH
Distinguished Professor
SHANG, RONG-AN
Distinguished Professor
LIANG, SHUH
Associate Professor
KU, HSUAN-HSUAN
Distinguished Professor
CHAN, FANG-SHU
Associate Professor
CHIAO, CHIH-HUA
Professor
CHU, HUI-CHUN
Distinguished Professor
LIN, JUDY CHUAN-CHUAN
Distinguished Professor

School Assembly Committee

ROAN, JIN-SHYANG
Professor
SUN, CHIA-HUNG
Professor
LIN, SHWU-JEN
Associate Professor
KUO,YING-MIN
Assistant Professor
YUAN, KUO-CHIH
Associate Professor
KAO, LI-HAN
Associate Professor
HSIEH,YUNG-MING
Professor
CHEN, YEN-PAO
Professor
SU, YU-HUI
Distinguished Professor
LIN, JOE
Assistant Professor
LIU, HSIU-WEN
Associate Professor
CHENG, CHUN-YUN
Associate Professor
LIANG, SHUH
Associate Professor
WU, CHIH-YING
Assistant Professor
WU, YI-CHEN
Associate Professor
CHEN, CHIN-SHENG
Associate Professor
CHAN, FANG-SHU
Associate Professor
CHANG, YI-PING
Professor
CHANG, CHIH-KAI
Associate Professor
HUNG, MING-CHIN
Professor
CHU, HUI-CHUN
Distinguished Professor
LIN, TSONG-WUU
Professor
LIEN, CHIH-CHENG
Associate Professor
JENG, WEI-MIN
Association Professor
LIU, CHUNG-TZER
Professor
SHEN, DA-BAI
Professor
JAN, CHYAN-LONG
Professor
HU, KAI-CHIEH
Distinguished Professor